آخرین ویرایش : January 25, 2013

حمزه میرزا حشمت الدوله

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت جنگ ایران (دوره قاجار)در 1285ق به سمت وزارت جنگ منصوب شد.

حاکم

منطقه زنجان

( از ۱۲۵۵ه.ق. )

منطقه آذربایجان

( از ۱۲۶۵ه.ق. تا ۱۲۷۰ه.ق. )

منطقه خراسان

( از ۱۲۶۲ه.ق. تا ۱۲۶۵ه.ق. )
نزدیک به سه سال حکومت خراسان را به دست داشت اما نتوانست شورش حسن سالار را سرکوب کند و در 1265 ه.ق به تهران فراخوانده شد.

منطقه خراسان

( از ۱۲۷۵ه.ق. تا ۱۲۷۶ه.ق. )
حمزه میرزا حشمت الدوله در آغاز 1275 والی خراسان و سیستان شد . در آن وقت میرزا محمد قوام الدوله وزیر خراسان بود . او و حشمت الدوله برای راندن ترکمنها از سرخس و مرو مامور شدند .در 1276 ه.ق سرخس ومرو را گرفتند ولی در اثر مسامحه و اختلاف نظر قوام الدوله با حشمت الدوله شکست سخت بر قوای دولت وارد شد و بیش از نیمی از سپاه سی هزارنفره ایران کشته یا اسیر شدند. حشمت الدوله و قوام الدوله برکنار و مغضوب شدند.

منطقه لرستان

( از ۱۲۹۳ه.ق. تا ۱۲۹۷ه.ق. )
در 1293 ه.ق جانشین اویس میرزا (پسر فرهاد میرزا معتمدالدوله) شد و برادرزاده اش عبدالله میرزا به نیابت از او بر تعدادی از شهرها حکومت می کرد.

منطقه خوزستان

( از ۱۲۹۳ه.ق. تا ۱۲۹۷ه.ق. )

منطقه اصفهان

( از ۱۲۷۱ه.ق. تا ۱۲۷۴ه.ق. )


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

علیشاه میرزا ظل السلطان


ظل السلطان عموی حشمت الدوله بود.

محمد قلی میرزا ملک آرا


ملک آرا عموی حشمت الدوله بود.

ناصر الدین شاه قاجار


حشمت الدوله عموی ناصرالدین شاه بود.


تاریخ درگذشت ۱۲۹۷ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

در 1276 ه.ق مامور سرکوبی ترکمن های مرو و سرخس شد. اما سپاه ایران شکست سنگینی خورد و مرو از دست ایران خارج شد. حشمت الدوله چند سال مغضوب و بیکار بود. چند سالی حاکم لرستان و خوزستان بود.
در سال 1297 ه ق از تهران یک اردوی نظامی به ریاست حمزه میرزا حشمت الدوله و مصطفی قلی خان اعتمادالسلطنه قراگزلوی همدانی برای سرکوبی شیخ عبیدالله کرد راهی آذربایجان و کردستان شد. هنگامی که اردو به شهر بانه رسید، حشمت الدوله به مرگ طبیعی درگذشت.


done in 0.0745 seconds