آخرین ویرایش : January 27, 2013

عبدالرحمان خان فرزند عبدالوهاب

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


حاکم

عضویت در

نیروهای نظامی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان یا اردوی ملی افغانستان

( تا ۱۳۲۷ه.ش. )
در زمان امیر حبیب الله خان به سمت فرمانده نظامی قشون کابل منصوب شد و تا زمان اسارت وی در 1327ش در این سمت اشتغال داشت.

کنسول

کنسولگری افغانستان در کلکته


در زمان حکومت امان‌الله خان، سرکنسول افغانستان در کلکته شد.


حوادث مهم زندگی


مشارکت در

جنگ سوم افغانستان و انگلیس


پس از جنگ افغان و انگلیس برای عقد متارکه جنگ مامور شد و موفق گردیدکه جنگ را متارکه کند.

زندانی

زندان های افغانستان

( از ۱۳۲۷ه.ش. )
در صفر 1327 به جرم آزادیخواهی دستگیر و زندانی گردید.توضیحات بیشتر:
  • وی مدتی در وزارت آموزش و پرورش خدمت کرد. چندی نیز عضو شورای دولتی بود.
  • عبدالرحمان خان به خاطر اقامت در ایران با ایرانی‌ها و فرهنگ آنها به خوبی آشنا بود. پدر او مدت زیادی در ایران زندگی کرد و فرزندانش نیز در دارالفنون تهران به تحصیل پرداخته و مورد مرحمت ناصرالدین شاه قاجار بوده‌اند.

done in 0.0516 seconds