از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۲۹ه.ق.-


توضیحات بیشتر:

روزنامه سراج الاخبار اولین روزنامه ای بود که در سال 1329ق به زبان فارسی در کشور افغانستان تاسیس و منتشر شد. روزنامه سراج الاخبار هر پانزده روز یک بار در ۱۶ صفحه با تصاویر مختلف مربوط به افغانستان طبع و توزیع می شده و سال تاسیس آن چنانچه در زیر اسم روزنامه که به خط نسخ است نوشته شده ۱۳۲۹ هـ .ق است. راجع به مندرجات روزنامه در هر شماره در عنوان آن این گونه نوشته شده است: "در این اخبار از حوادث داخله و خارجه و ... مقالات مفید درج می شود."

done in 0.0581 seconds